Menu Cele i zadania

Cele i zadania
Zawody, w których kształcimy
Rekrutacja
Kadra
Wychowawcy klas
Pedagog i psycholog szkolny
Pielęgniarka
Plan lekcji
Wykaz podręczników
Kalendarz imprez
Rada rodziców
Zebrania z rodzicami
Samorząd uczniowski
Absolwenci
Historia
Z życia szkoły
Sekretariat
Zasadnicza Szkoła Zawodowa jest szkołą ponadgimnazjalną prowadzoną w formie stacjonarnej dla młodzieży. W szkole obowiązuje trzy letni cykl kształcenia w zależności od wybranego zawodu.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości:

  1. Kształtuje zamiłowanie do przyszłego zawodu.

  2. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub czeladnicze.

  3. W nauczaniu praktycznym dąży do rozszerzenia uprawnień, ułatwiających podjęcie pracy zawodowej.

  4. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do rozwoju jego osobowości.

  5. Dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów. Rozbudza potrzeby wzbogacania, aktualizacji wiedzy zawodowej, uwzględniając postęp techniczny, ekonomiczny i organizacyjny.

  6. Upowszechnia wiedzę ekologiczną, kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska.

  7. Popularyzuje zagadnienia z oświaty zdrowotnej.

  8. Otacza szczególną opieką wychowawczą uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji losowej i materialnej.

  9. Doskonali pracę wychowawczą w zespołach klasowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na kształtowanie właściwych postaw uczniów, wzrost dyscypliny i poprawę frekwencji.

  10. Umożliwia absolwentom podjęcia dalszego kształcenia w szkole średniej na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej.

 

 

 

 

Copyright © 2009 Kurs Wszelkie prawa zastrzeżone.