Menu Gimnazjum CRRiMP | Rekrutacja

Cele i zadania
Rekrutacja
SekretariatPodanie do OHP..................................[POBIERZ]

 

Procedury rekrutacji
do Gimnazjum

Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie
w roku szkolnym 2015/2016


Warunki rekrutacji do szkół gimnazjalnych określa Rozporządzenie MENiS  z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2004r. nr 26 poz.232 z późn. zm.) oraz Zarządzenie nr 8/2015 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty   z dnia 2 lutego 2015r.  w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/16.


I. REKRUTACJA DO GIMNAZJUM
 1. Gimnazjum CRRiMP jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Nauka w szkole jest bezpłatna.
 2. Do gimnazjum przyjmowani są uczniowie po ukończeniu szkoły podstawowej.
 3. Laureaci i finaliści konkursów  przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim przyjmowani są w pierwszej kolejności.
 4. W gimnazjum nie obowiązuje rejonizacja. Liczbę oddziałów klasy pierwszej określa organ prowadzący szkołę.

II. KRYTERIA PRZYJMOWANIA DO GIMNAZJUM

 1. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie przez kandydata: podania oraz  dokumentów /dwie aktualne fotografie, oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie OKE  o wyniku sprawdzianu po szóstej klasie, Karta zdrowia/  w wyznaczonym  terminie.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów tworzona jest lista rezerwowa, a uczniowie starający się o przyjęcie do gimnazjum muszą spełniać następujące kryteria szczegółowe:
 3. a) dostarczyć w terminie do 20 czerwca wykaz ocen za I semestr klasy szóstej,
  b) uzyskać na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
  b) uzyskać na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej średnią ocen 4,0 z następujących przedmiotów: j. polski, matematyka, przyroda, historia, j. obcy.

 III. TERMINY REKRUTACJI DO GIMNAZJUM

 1. Składanie podań o przyjęcie do klasy pierwszej /w sekretariacie szkoły/ od 2 do 25 czerwca  2015 r.
 2. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do gimnazjum: do 2 lipca 2015 r.
 3. Składanie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej i innych dokumentów:  do 6 lipca 2015 r. 

Dodatkowych informacji o naborze można uzyskać:
w szkole /ul. Polna 2/ lub telefonicznie     nr: 74  833 21 16 

   
 

Copyright © 2009 Kurs Wszelkie prawa zastrzeżone.