Menu Cele i zadania Gimnazjum CRR i MP w Bielawie

Cele i zadania
Rekrutacja
Sekretariat


Gimnazjum CRR i MP kształci uczniów na podbudowie sześcioletniej szkoły podstawowej. Nauka w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się uzyskaniem świadectwa.


Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

  1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i podjęcia dalszego kształcenia.

  2. Kształtuje postawy wychowawcze zgodne z akceptowanym społecznie programem wychowawczym szkoły.

  3. Otacza opieką i zapewnia bezpieczeństwo wszystkim uczniom podczas zajęć programowych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły.

  4. Udziela pomocy rodzicom w wypełnianiu przez nich funkcji wychowawczo – opiekuńczych.

  5. Zapewnia odpowiednie warunki nauczania.

 

 

 

 

 

Copyright © 2009 Kurs Wszelkie prawa zastrzeżone.