Menu Aktualności 2014

O nas
Aktualności
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Historia
Nauka Zawodu
Cennik
Współpraca
Kontakt

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CRRiMP w Bielawie


6 marca br. w siedzibie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości
w Bielawie odbyły się sprawozdawcze obrady Walnego Zgromadzenia Członków Cechu Rzemiosł Różnych
i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie. Podczas tegorocznego spotkania rzemieślników, swoją obecnością zaszczycili nas m.in. przedstawiciele Władz Miasta Bielawa: z-ca Burmistrza Miasta p. Małgorzata Greiner
i Przewodniczący Rady Miasta p. Zbigniew Dragan. W obradach prowadzonych przez Przewodniczącego Prezydium Kazimierza Rachowieckiego, udział wzięli także członkowie i pracownicy bielawskiego Cechu oraz licznie zaproszeni goście – Honorowi Członkowie Cechu i wieloletni przyjaciele naszej organizacji.

Podczas obrad Dyrektor Biura Cechu Katarzyna Wierzbicka podkreśliła, że Cech funkcjonuje głównie dzięki prowadzonym placówką oświatowym w Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie oraz, że bardzo dużym atutem rzemieślniczej szkoły zawodowej jest to, że uczniowie spoza Bielawy oraz uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej CRRiMP w Bielawie, którzy odbywają praktyczną naukę zawodu poza Bielawą, otrzymują bezpłatne bilety na dojazdy, a dodatkowo po reformie oświatowej, uczniowie w naszej szkole od roku szkolnego 2012/2013 zyskują jeden dzień praktyki, tzn. w I klasie są 2 dni na praktyce, w II klasie – 3 dni, a w klasie III – 4 dni. Na koniec swojego wystąpienia dodała, że Cech od 2013 roku prowadzi przy Zespole Szkół CRR Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego CRRiMP w Bielawie, w którym przeprowadzane są kursy teoretycznej nauki zawodu dla pracowników młodocianych. Do tej pory nasi uczniowie oraz uczniowie okolicznych szkół na takie kursy wyjeżdżali m.in. do Świdnicy i Jawora, a teraz dzięki prowadzonemu przez Cech ośrodkowi, kursy takie odbywają się na miejscu lub w Dzierżoniowie. Nadmieniła także, że w chwili obecnej prowadzone są kursy zawodowe w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych dla klas I, II i III. Dzięki takiej naszej ofercie edukacyjnej, rodzice naszych uczniów zaoszczędzą na dojazdach swoich dzieci,
a okoliczne szkoły zawodowe na opłatach pracowników młodocianych za kurs.

Na zebraniu rzemieślniczym oprócz podsumowania działalności Cechu i Zespołu Szkół za rok 2014, głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta Bielawy Zbigniew Dragan, który od wielu lat jest również Honorowym Członkiem Cechu w Bielawie. Przewodniczący podziękował bielawskiemu rzemiosłu za pielęgnowanie tradycji rzemieślniczej i podkreślił, że dzięki odczytanym sprawozdaniom za miniony rok, przebył sentymentalną podróż, ponieważ sam kilkanaście lat temu pełnił funkcję Starszego bielawskiego Cechu, a 11 lat temu był jednym
z założycieli Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie.


 

 

CECHOWY SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI FRYZJERSKICH 2015


7 lutego w siedzibie Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych odbył się obowiązkowy sprawdzian fryzjerski.
W tym roku w sprawdzianie udział wzięli uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych
i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie oraz uczniowie z Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Świdnicy. W ramach sprawdzianu zadaniem uczestników w zakresie fryzjerstwa męskiego było strzyżenie i modelowanie. W ramach fryzjerstwa damskiego - wyciskanie fal na mokro, nakręcenie pierścieni, nakręcenie trwałej ondulacji, strzyżenie oraz uczesanie fryzury fantazyjno – wieczorowej. W sprawdzianie udział wzięło 13 osób (w tym z klasy I - 6 osób, z klasy II – 3 osoby i z klasy III – 4 osoby). Komisja oceniająca w składzie wykwalifikowanych fryzjerów w osobach Iwony Kumiec, Barbary Buczek i Dariusza Masłowskiego pod przewodnictwem Lucyny Pilarczyk, wyróżniła najwyższą notą spośród uczestników sprawdzianu dwie osoby. Pierwsze wyróżnione otrzymała uczennica klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie KATARZYNA ŚLIZ, szkoląca się w zakładzie fryzjerskim Pani Sabiny Błaszczyk w Bielawie, a drugie wyróżnienie otrzymał uczeń klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej ze Świdnicy - DAWID LEBODA, szkolący się w zakładzie fryzjerskim Pana Dariusza Masłowskiego. Komisja oceniająca stwierdziła, że poziom umiejętności fryzjerskich uczestników sprawdzianu, był na wysokim poziomie, ale warto, a nawet należy w dalszym ciągu zgłębiać swoją wiedzę oraz umiejętności z zakresu fryzjerstwa, co zaprocentuje na egzaminie czeladniczym, potwierdzającym kwalifikacje zawodowe uczniów klas III szkół zawodowych.

 

 

WRĘCZENIE RADZIE MIEJSKIEJ BIELAWY ODZNACZENIA HONOROWEGO POD NAZWĄ: „KORDZIK IZBY RZEMIEŚLNICZEJ W OPOLU”

29 października podczas sesji Rady Miasta w Bielawie Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości
w Bielawie dokonał dekoracji Rady odznaczeniem honorowym pod nazwą: „Kordzik Izby Rzemieślniczej
w Opolu”. Odznaczenie, które przyznawane jest przedstawicielom życia polityczno-społecznego
i gospodarczego za szczególnie znaczące dokonania na rzecz rozwoju rzemiosła polskiego, nadane zostało na wniosek CRRiMP w Bielawie przez Kapitułę Izby Rzemieślniczej w Opolu. „Kordzik Izby Rzemieślniczej w Opolu” jest wyrazem uznania dla roli, jaką Gmina Bielawa odegrała dla bielawskiego środowiska rzemieślniczego.

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości już od kilkunastu lat może szczycić się bardzo dobrą współpracą
z Radą Miasta Bielawa. W 2008 roku po licznych rozmowach z Władzami Miasta, siedziba bielawskiego Cechu do dnia dzisiejszego mieści się przy ul. Polnej 2 w Bielawie. Dzięki uprzejmości Rady Miasta Bielawa, Cech otrzymał w dzierżawę obiekty zajmowane w latach wcześniejszych przez publiczną szkołę podstawową. Budynek szkoły i Cechu był bardzo zaniedbany przez wcześniejszych zarządców, dlatego i przy remontach budynku szkolnego bielawskie rzemiosło, mogło liczyć na pomoc Przewodniczącego Rady i Radnych Miasta Bielawa. Jako organizacja zrzeszająca rzemieślników i przedsiębiorców, Cech zawsze może liczyć na obecność przedstawiciela Rady Miasta podczas organizowanych zarówno przez Cech, jak i Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie, spotkaniach i uroczystościach. Podczas m.in. takich spotkań, niejednokrotnie podkreślano, że dzięki działalności bielawskiego Cechu, tradycja rzemieślnicza jest pielęgnowana, dlatego też chętnie Rada Miasta służy nam pomocą i równie chętnie z nami współpracuje. Stąd też liczne inicjatywy społeczne, które bielawski Cech współorganizuje z Urzędem Miasta Bielawa. Dzięki bardzo dobrej współpracy
z Radą Miasta Bielawa, promowany jest nie tylko bielawski Cech i Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych
w Bielawie, ale przede wszystkim całe rzemiosło. Bardzo dobra współpraca z Miastem, zaowocowała tym, że
w grudniu 2012 roku przy Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie, dzięki wspólnemu finansowaniu, uroczyście otworzono kompleks boisk sportowych ORLIK 2012. Dzięki tak nowoczesnym boiskom na terenie szkoły rzemieślniczej, oferta edukacyjna szkoły, stała się jeszcze bardziej atrakcyjna dla młodych ludzi.

W ramach wdzięczności za pomoc i bardzo dobrą współpracę oraz kreowanie pozytywnego wizerunku bielawskiego rzemiosła, Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie za pośrednictwem Przewodniczącego Rady p. Leszka Stróżyka wręczył Radzie Miejskiej honorowe odznaczenie pod nazwą: „Kordzik Izby Rzemieślniczej w Opolu”. Akt dekoracji obejmował: wręczenie Kordzika oraz jego miniaturki,
a także wręczenie legitymacji. Honorowe odznaczenie wręczył Członek Kapituły Izby Rzemieślniczej w Opolu p. Kazimierz Rachowiecki, a towarzyszące insygnia Członkowie Zarządu CRRiMP w Bielawie p. Barbara Buczek oraz p. Wiesław Bełz.MIANOWANIA NA MISTRZA I CZELADNIKA

W Zespole Szkół Zawodowych CRR w Bielawie 10 października 2014 r. odbyła się uroczystość, w czasie której dokonano mianowania bielawskiego rzemieślnika na mistrza, a absolwentów szkoły zawodowej na czeladników.
W obecności Zarządu Cechu, Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Leszka Stróżyka oraz pracowników i uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej CRRiMP w Bielawie, Vice Prezes Izby Rzemieślniczej
w Opolu i zarazem Starszy Cechu w Bielawie – Pan Kazimierz Rachowiecki, najwyższym odznaczeniem
w rzemiośle - Szablą im. Jana Kilińskiego, mianował uczniów szkoły zawodowej na czeladników danego zawodu.Zanim jednak nastąpiło mianowanie czeladników, Dyrektor Biura Cechu Katarzyna Wierzbicka poinformowała zebranych, że w tym roku za pośrednictwem bielawskiego Cechu do egzaminu mistrzowskiego przystąpiła
1 osoba, a do egzaminów czeladniczych 16 osób. Tytuł mistrza w zawodzie stolarz zdobył lokalny rzemieślnik – Pan Mieczysław Wypych, a wśród absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej dyplomy czeladnicze uzyskało: 5 fryzjerów, 4 elektryków, 3 mechaników pojazdów samochodowych, 2 stolarzy, 1 monter instalacji i urządzeń sanitarnych oraz 1 murarz-tynkarz.


W gronie mianowanych znaleźli się także najlepsi, którzy egzamin czeladniczy zdali z wyróżnieniem: na ocenę bardzo dobrą. Na szczególne gratulacje zasługują młodzi stolarze: uczeń Pan Mieczysława Wypycha – Erwin Kuchar oraz uczeń Pana Sławomira Chorąży – Dawid Jędrasik. Gratulacje należą się także czeladnikowi w zawodzie elektryk – Bartłomiejowi Woźniak, którzy naukę zawodu odbywał u Pana Kazimierza Rachowieckiego oraz Piotrowi Stachurskiemu – młodemu monterowi instalacji i urządzeń sanitarnych – uczniowi Pana Lesława Żaczek. Dla wyróżnionych w dowód uznania dyrektor Biura Cechu Katarzyna Wierzbicka wraz ze Starszym Cechu Kazimierzem Rachowieckim przygotowali ozdobne listy gratulacyjne.


Wszystkim mistrzom i czeladnikom składamy najserdeczniejsze gratulacje z uzyskania tytułów zawodowych.

SZKOLENIE ENERGETYCZNE DLA BIELAWSKICH RZEMIEŚLNIKÓW

W dniach 7- 8 października br. w Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, firma Speedup Inqbator Sp.zo.o. realizowała projekt „Ekoinnowacje drogą do efektywności energetycznej przedsiębiorstw”. Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej 200 polskich małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zmniejszenie przez nie zużycia energii. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji 40 dwudniowych szkoleń z zakresu ekoinnowacji oraz przeprowadzeniu 5400 godzin doradztwa z zakresu kogeneracji, fotowoltaiki oraz efektywności energetycznej.

W szkoleniu współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, udział wzięło ośmiu bielawskich rzemieślników z branż stolarskiej i cukierniczej. W pierwszym dniu projektu Dyrektor Operacyjny firmy MediaTech z Bydgoszczy Krzysztof Śmieszek zapoznał uczestników
z korzyściami płynącymi z wyboru właściwej grupy taryfowej oraz ukierunkował ich na optymalizację zużycia energii. Podczas drugiego dnia spotkania, specjalista ds. doradztwa energetycznego Sebastian Batorski z firmy ECM POLSKA Sp.zo.o. z Poznania przedstawił zastosowanie i korzyści z pracy układów kogeneracyjnych oraz zapoznał uczestników z systemem fotowoltaiki w Polsce i na świecie.BIELAWSKIE RZEMIOSŁO PODCZAS JUBILEUSZU 85-LECIA POŚWIĘCENIA KOŚIOŁA

Z okazji Jubileuszu 85-lecia poświęcenia Kościoła oraz obrzędu konsekracji ołtarza i poświęcenia Kościoła po remoncie, przedstawiciele władz rzemiosła polskiego Prezes Izby Rzemieślniczej w Opolu - Tadeusz Staruch oraz Starszy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie - Kazimierz Rachowiecki przekazali Parafii pw. Ducha Świętego Relikwiarz, w którym umieszczono relikwię błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki ufundowany przez opolską Izbę i bielawski Cech. W trakcie tak pięknego Jubileuszu – 5 października br. w Parafii pw. Ducha Świętego w Bielawie,  biskup pomocniczy diecezji świdnickiej Adam Bałabuch wręczył odznaczenia diecezjalne nadane przez biskupa ordynariusza Ignacego Deca. Odznaczenia otrzymało dwóch bielawskich rzemieślników – Członków Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie – szczególnie zaangażowanych w działalność wspólnoty parafialnej. Order św. Stanisława – Za zasługi dla Diecezji Świdnickiej otrzymał Kazimierz Rachowiecki,


Pierścień Diecezji Świdnickiej został wręczony Andrzejowi Jaworskiemu.


W imieniu bielawskiego Cechu, serdecznie gratuluję osobom odznaczonym wyróżnienia za pracę społeczną na rzecz Kościoła i Parafian.

 

KONKURS CHLEBA PRZYGOTOWANY PRZEZ BIELAWSKI CECH 21 września 2014r.

Podczas Święta Piernika  zorganizowanego we wrześniu w Parku Miejskim, w ramach XXV polsko – czeskich dni kultury chrześcijańskiej, z inicjatywy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie przeprowadzony został konkurs chleba, który co roku nosi nazwę Misterium Chleba. Podczas tegorocznego Misterium Chleba, zgłoszone przez okolicznych rzemieślników do konkursu chlebki można było nie tylko podziwiać, a po zakończonym konkursie wziąć ze sobą do domu. Wrześniowe Misterium Chleba zorganizowane zostało pod patronatem Burmistrza Miasta Bielawy p. Ryszarda Dźwiniela oraz Przewodniczącego Rady Miasta Bielawy p. Leszka Stróżyka. W wystawie chleba udział wzięło pięć piekarni z Bielawy oraz dwie
z Pieszyc. W tym roku po raz drugi komisją oceniającą była publiczność, czyli wszyscy chętni uczestnicy Pikniku. Wybór najpiękniejszych wypieków w danej piekarni nie był łatwy, ponieważ wszystkie przygotowane przez rzemieślników chleby były niezwykle piękne i oryginalne.Większością głosów I miejsce, a tym samym puchar Starszego Cechu zdobyły chleby nr 5  Pana Tadeusza Palucha (Piekarnia przy ul. Polnej 17 w Bielawie),


II miejsce – puchar Burmistrza Miasta Bielawy – chleby nr 4 Pani Marii Sobczak (Piekarnia, Cukiernia przy ul. Wolności 48 w Bielawie),a III miejsce – puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Jacek Mikołajczak – wypieki nr 2 (Piekarnia. Sklep Ogólnospożywczy przy ul. Osiedlowej 1 w Bielawie).Pozostałym uczestniczącym w konkursie piekarniom, tj. p. Pan Adama Bober (Piekarnia i cukiernia przy
ul. Wolności 83)., p. Stefana Nawrot (Piekarnia przy ul. Wolności 25 w Bielawie) oraz p. Teresy Jankowskiej (Cukiernia przy ul. Kościuszki 25 w Pieszycach) i p. M.M.K. Pawłowskim (Piekarnia i cukiernia przy ul. Zamkowej 12a w Pieszycach) przyznano puchar za udział w Misterium Chleba. Uroczyste wręczenie pucharów odbyło się 24 września podczas Sesji Rady Miejskiej w Bielawie.Wszystkim rzemieślnikom biorącym udział w wystawie chleba serdecznie gratulujemy pomysłów i życzymy dalszych sukcesów w prowadzonej działalności.


ROK SZKOLNY 2014/2015

Rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie rozpoczął z 62 uczniami Zasadniczej Szkoły Zawodowej CRRiMP (3 klasy).

WRĘCZENIE SZABLI im. JANA KILIŃSKIEGO BURMISTRZOWI MIASTA BIELAWY

7. czerwca br. podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się z okazji 90. rocznicy otrzymania przez Bielawę praw miejskich, wręczono Burmistrzowi Bielawy Ryszardowi Dźwinielowi najwyższe wyróżnienie
w rzemiośle - „Szablę Kilińskiego”. Odznaka Honorowa „Szabla Kilińskiego”, nadana została na wniosek Cechu Rzemiosł Różnych i MałejPrzedsiębiorczości w Bielawie przez Kapitułę Związku Rzemiosła Polskiego, za pośrednictwem Izby Rzemieślniczej w Opolu. To zaszczytne odznaczenie przyznane zostało za szczególnie znaczące dokonania na rzecz rozwoju rzemiosła polskiego i jest jednocześnie wyrazem uznania dla roli, jaką miasto Bielawa poprzez osobę Burmistrza Miasta Ryszarda Dźwiniela, odgrywa dla bielawskiego środowiska rzemieślniczego.

„Szablę Kilińskiego” po raz pierwszy przyznano w 1999 roku i wówczas, jako pierwszy otrzymał ją Papież Jan Paweł II. Wśród wybitnych przedstawicieli życia polityczno–społecznego, którym przyznano to zaszczytne odznaczenie, znaleźli się również: Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, Arcybiskup Metropolita Krakowski Kardynał Stanisław Dziwisz, Prymas Polski Kardynał Józef Glemp, Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz.

Podczas tegorocznej uroczystej sesji Rady Miejskiej w Bielawie miała miejsce XVI edycja przyznania „Szabli Kilińskiego”, i jest to zarazem pierwsza edycja, w której to zaszczytne odznaczenie zostało wręczone burmistrzowi miasta.

Aktu dekoracji „Szablą Kilińskiego” dokonał Członek Kapituły Związku Rzemiosła Polskiego Kazimierz Rachowiecki, a towarzyszące insygnia wręczyli Członkowie Zarządu CRRiMP w Bielawie Barbara Buczek oraz Wiesław Bełz.  

Tym zaszczytnym odznaczeniem bielawski Cech złożył podziękowania za zaufanie i ciepłą atmosferę kontaktów,
w których dobro bielawskich rzemieślników i uczniów Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie, było zawsze wartością nadrzędną. Trudno byłoby myśleć o realizacji przez Cech wielu bez wsparcia Burmistrza Bielawy, dlatego bielawskie środowisko rzemieślnicze wyraża nadzieję, że w przyszłości współpraca, będzie równie udana i owocna, jak dotychczas. 

ZAPRASZAMY DO ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ CRRiMP w BIELAWIE

 

DYSKRYMINACJA SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH W POWIECIE DZIERŻONIOWSKIM
26-27 MARCA 2014


W dniach 26 - 27 marca br. w Dzierżoniowie w Zespole Szkół nr 3 odbyły się po raz kolejny „TARGI SZKOLNE”, na które z wyłączeniem roku ubiegłego i bieżącego zaproszone zostały do przedstawienia swojej oferty edukacyjnej wszystkie szkoły ponadgimnazjalne z powiatu dzierżoniowskiego. W tym roku, podobnie jak rok temu, na prezentacje szkół, na wniosek Rady Powiatu, nie zostały zaproszone szkoły niepubliczne. Nierówne traktowanie szkół w tym zakresie uderza przede wszystkim w młodzież, która ma przecież prawo swobodnego wyboru miejsca realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Zgodnie z art. 32 ust. 1” Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.” oraz ust. 2 „Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny,
a także w związku z art. 70 Konstytucji RP ust. 3 „Rodzice mają wolność wyboru dla swoich dzieci szkół innych niż publiczne. Obywatele i instytucje mają prawo zakładania szkół podstawowych, ponadpodstawowych
i wyższych oraz zakładów wychowawczych. Warunki zakładania i działalności szkół niepublicznych oraz udziału władz publicznych w ich finansowaniu, a także zasady nadzoru pedagogicznego nad szkołami i zakładami wychowawczymi, określa ustawa.”, szkoły publiczne oraz niepubliczne powinny być traktowane w sposób jednakowy. W związku z tym faktem, Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie, jako organ prowadzący Zasadniczą Szkołę Zawodową CRRiMP w Bielawie, zwrócił się z zapytaniem, dlaczego szkoły niepubliczne z powiatu dzierżoniowskiego traktowane są przez Radę Powiatu po „macoszemu” i nie są uwzględniane po raz drugi z rzędu w organizowanych prezentacjach szkolnych?

Biorąc pod uwagę konstytucyjną zasadę równości wobec prawa oraz co najistotniejsze, fakt iż zastosowane
w niniejszym przypadku zróżnicowanie szkół publicznych oraz niepublicznych, na niekorzyść tych ostatnich, nie znajduje jakiegokolwiek uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa. Zarówno bowiem w świetle podstawowych zasad konstytucyjnych, jak i zapisów ustawowych szkoły publiczne oraz niepubliczne powinny być traktowane w sposób jednakowy.

Zgodnie z art. 70 Konstytucji RP, w którym gwarantuje się prawo do nauki, rodzice mają wolność wyboru dla swoich dzieci szkół innych niż publiczne, natomiast obywatele i instytucje mają prawo zakładania takich szkół. W świetle wyrażonej w Konstytucji zasady równości wobec prawa, zapisy art. 70 tworzą domniemanie, że szkoły niepubliczne traktowane powinny być przez organy państwa, w tym samorządy w taki sam sposób,
a przynajmniej nie gorzej niż szkoły publiczne. Założenie to znajduje pełne potwierdzenie w regulacji ustawowej, do której odsyła art. 70 Konstytucji.

Jak bowiem stanowi art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; ze zm.) „Szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną.” W świetle przedstawionych przepisów, tworzących ramy prawne dla działalności edukacyjnej w Polsce, a jednocześnie stanowiących realizację wskazanego powyżej , konstytucyjnego prawa do nauki, jest jasne, że intencją ustawodawcy było zrównanie uprawnień oraz pozycji szkół publicznych oraz niepublicznych. Jedne i drugie należą bowiem razem do systemu oświaty. Dlatego, jeżeli podejmowane są przez Powiat działania na rzecz przedstawienia oferty edukacyjnej szkół z całego powiatu dzierżoniowskiego, to działania te także skierowane powinny być w równym stopniu do szkół publicznych i niepublicznych. Należy jeszcze raz podkreślić, że jakiekolwiek różnicowanie w tym zakresie, pozbawione jest podstaw prawnych, co więcej, stanowi ono naruszenie zasad Konstytucji.

UCZNIOWIE ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ CRRiMP w BIELAWIE PODCZAS REGIONALNEGO XIV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O ZASADACH BHP DLA UCZNIÓW Z ZAKŁADÓW RZEMIEŚLNICZYCH 24 MARCA 2014


Ogólnopolski konkurs wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych został po raz czternasty zorganizowany przez Związek Rzemiosła Polskiego we współpracy
z Głównym Inspektorem Pracy. Podobnie jak w latach ubiegłych, konkurs zorganizowany został pod patronatem Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika oraz Głównego Inspektora Pracy Tadeusza Zająca
i przebiegał w dwóch etapach: regionalnym i krajowym.

W tym roku w organizowanym 24 marca przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu konkursie, udział wzięło 38 uczniów szkół zawodowych. Bielawską drużynę dzielnie reprezentowali: Sebastian Klemke (uczeń klasy I w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych), Arkadiusz Paluszek (uczeń klasy I w zawodzie murarz - tynkarz), Krzysztof Łuczak (uczeń klasy II w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych) oraz Adam Ślęzak (uczeń klasy III w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych).

Zadaniem uczestników konkursu, było rozwiązanie testu pisemnego z zakresu przepisów bhp obowiązujących w zakładach rzemieślniczych. Sześć osób, które uzyskały najwyższe wyniki z testu, przeszło do następnej tury konkursu, tj. części ustnej, w której należało odpowiedzieć na 3 pytania. Bielawscy reprezentanci w tym roku znaleźli się poza szóstką finałową, ale mimo wszystko serdecznie gratulujemy udziału w konkursie.

CECHOWY SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI FRYZJERSKICH 21 MARCA 2014

W marcu br. w siedzibie Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych odbył się obowiązkowy sprawdzian fryzjerski. W tym roku w sprawdzianie udział wzięli uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych
i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie oraz uczniowie z Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Świdnicy. W ramach sprawdzianu zadaniem uczestników w zakresie fryzjerstwa męskiego strzyżenie i modelowanie. W ramach fryzjerstwa damskiego - wyciskanie fal na mokro, nakręcenie pierścieni, nakręcenie trwałej ondulacji, strzyżenie oraz uczesanie fryzury fantazyjno – wieczorowej. W sprawdzianie udział wzięło 11 osób (w tym z klasy I - 1 osoba, z klasy II – 4 osoby i z klasy III – 6 osób).


Komisja oceniająca w składzie wykwalifikowanych fryzjerów w osobach Haliny Trzeciak, Iwony Kumiec
i Dariusza Masłowskiego
pod przewodnictwem Lucyny Pilarczyk, wyróżniła najwyższą notą spośród uczestników sprawdzianu cztery osoby. Wyróżnione zostały: dwie osoby z klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZAPAŁA ROKSANA, szkoląca się w zakładzie fryzjerskim Pani Jolanty Buczyńskiej w Bielawie
i DAWID LEBODA, szkolący się w zakładzie fryzjerskim Pana Dariusza Masłowskiego w Świdnicy oraz dwie osoby z klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej CRRiMP w Bielawie - EMILIA MADEJ, szkoląca się w zakładzie fryzjerskim Pani Iwony Kumiec w Bielawie oraz PATRYCJA ZABAWA, szkoląca się pod okiem Pani Marii Zawady w Dzierżoniowie.


Komisja oceniająca stwierdziła, że poziom umiejętności fryzjerskich uczestników sprawdzianu, zarówno
w klasie I, II, jak i III był na bardzo wysokim poziomie, ale warto, a nawet należy w dalszym ciągu zgłębiać swoją wiedzę i umiejętności z zakresu fryzjerstwa, co zaprocentuje na egzaminie czeladniczym, który jest zdawany przez uczniów klas III i jest potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych.WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CRRiMP w Bielawie 7 MARCA 2014

Podczas tegorocznych sprawozdawczo-wyborczych obrad Walnego Zgromadzenia Członków Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie, swoją obecnością zaszczycili nas m.in. przedstawiciele Władz Miasta Bielawa: z-ca Burmistrza Miasta p. Andrzej Hordyj i Przewodniczący Rady Miasta p. Leszek Stróżyk oraz przedstawiciel Izby Rzemieślniczej w Opolu: Wiceprezes Izby p. Artur Kniejski, a także Starszy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Kłodzku p. Maciej Machela wraz z kierownikiem Cechu p. Edytą Mazurek. W obradach udział wzięli także członkowie i pracownicy bielawskiego Cechu oraz licznie zaproszeni goście – Honorowi Członkowie Cechu i wieloletni przyjaciele naszej organizacji.Podczas obrad Dyrektor Biura Cechu Katarzyna Wierzbicka podkreśliła, że mając na uwadze niż demograficzny, który dotknął nas już w roku szkolnym 2013/2014 i dotknie nas zapewne w najbliższych latach, postanowiono od 1 września 2014 roku prowadzić w Zespole Szkół CRR w Bielawie oprócz Zasadniczej Szkoły Zawodowej CRRiMP - Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy. Liczymy, że dzięki temu w murach prowadzonej przez nas szkoły, pozostaną osoby zainteresowane późniejszą nauką w ZSZ CRRiMP
w Bielawie. Bardzo dużym atutem naszej szkoły jest to, że uczniowie spoza Bielawy oraz uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej CRRiMP w Bielawie, którzy odbywają praktyczną naukę zawodu poza Bielawą, otrzymują bezpłatne bilety na dojazdy, a dodatkowo po reformie oświatowej, uczniowie w naszej szkole od roku szkolnego 2012/2013 zyskują jeden dzień praktyki, tzn. w I klasie są 2 dni na praktyce, w II klasie – 3 dni, a w klasie III – 4 dni. Na koniec swojego wystąpienia dodała, że Cech od 2013 roku prowadzi przy Zespole Szkół CRR Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego CRRiMP w Bielawie, w którym przeprowadzane są kursy teoretycznej nauki zawodu dla pracowników młodocianych. Do tej pory nasi uczniowie oraz uczniowie okolicznych szkół na takie kursy wyjeżdżali m.in. do Świdnicy i Jawora, a teraz dzięki prowadzonemu przez Cech ośrodkowi, kursy takie będą odbywały się na miejscu lub w Dzierżoniowie. Nadmieniła także, że w tym roku przeprowadziliśmy już kursy zawodowe w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych w stopniu I. Dzięki takiej naszej ofercie edukacyjnej, rodzice naszych uczniów zaoszczędzą na dojazdach swoich dzieci, a okoliczne szkoły zawodowe na opłatach pracowników młodocianych za kurs.

Na zebraniu rzemieślniczym oprócz podsumowania roku 2013 dokonano wyboru nowych władz cechowych na czteroletnią kadencję. W wyniku tajnego głosowania po raz czwarty Starszym Cechu został Kazimierz Rachowiecki, a w skład Zarządu Cechu weszli: Barbara Buczek, Wiesław Bełz, Marek Strzelecki i Andrzej Jaworski. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Ryszard Rzońca, a członkami Komisji Lucyna PilarczykMariusz Baran. Przewodniczącym Koleżeńskiego Sądu Cechowego został Bogdan Błaszczyk, a jego członkami Adam Sypniewski i Rafał Szozda.

 


 

   
 

Copyright © 2009 Kurs Wszelkie prawa zastrzeżone.